Späť

Riešenie miniDCOM+ pre nezapojené obce a mestá

Vážená obec, vážené mesto,

dovoľujeme si Vás informovať, že termínom 1.7.2017 uplynulo prechodné obdobie k povinnej aktivácii elektronickej schránky pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky. Očakávame, že týmto začnú vo zvýšenej miere komunikovať s Vašim úradom elektronicky. Štát povinne aktivoval elektronické schránky približne 240 000 podnikateľom, čo v praxi znamená, že orgány verejnej moci po tomto dátume už ďalej nebudú týmto právnickým osobám doručovať svoje rozhodnutia papierovo, ale výlučne do ich aktívnych elektronických schránok.

Aké dopady bude mať táto skutočnosť na obce a mestá?

V súvislosti s výrazným nárastom používateľov elektronických schránok v radoch podnikateľov postupne dôjde k nárastu doručovaných elektronických podaní na obce. V prípade právnických osôb zapísaných v obchodnom registri (a organizačnýchzložiek) teda už nie je potrebné preverovať či adresát má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku, nakoľko ju všetci majú aktivovanú zo zákona. Rozhodnutia podnikateľom zapísaných v obchodnom registri už budú doručované len elektronicky.

Dobrou správou pre Vás je, že pre všetky obce, ktoré nemajú zabezpečenú elektronickú komunikáciu s občanmi, máme pripravené riešenie, ktoré Vám splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente, v zmysle ktorého má samospráva ako orgán verejnej moci povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Riešením pre Vás je projekt miniDCOM+, ktorý Vám pomôže splniť zákonnú povinnosť bez finančných investícií.

Projekt miniDCOM+ vznikol pod záštitou ZMOS, s podporou Ministerstva financií SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom miniDCOM+ je organizácia DEUS, spoluriadená samosprávou. DEUS ako inštitúcia verejnej správy prevádzkuje Informačný systém DCOM a cloud prostredie určené výlučne pre potreby slovenskej samosprávy.

Pripravili sme pre Vás aj prehľadné porovnanie miniDCOM+ s ostatnými riešeniami na trhu. Výsledkom je len potvrdenie, že riešenie miniDCOM+ spolu s projektom DCOM je pre obce dlhodobo najvýhodnejšou voľbou. Tento fakt len potvrdzuje vysokú angažovanosť ZMOS-u priniesť pre mestá a obce atraktívne, moderné a ekonomické riešenie, za čo najvýhodnejších finančných podmienok.

Neváhajte sa prihlásiť do projektu miniDCOM+, a využívať tak aj pre Vašu obec všetky pripravené benefity elektronizácie samosprávy.
 

Viac o riešení miniDCOM+ sa dočítate v letáku: