Späť

GDPR a informačný systém DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,

 

dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Nariadene Európskej rady a Parlamentu GDPR spolu s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Nariadenie podrobne vymedzuje rozsah informácií, ktoré musí spracovateľ osobných údajov dotknutým osobám, ktorých sa spracúvané údaje týkajú, oznamovať. Jedná sa napríklad o:

 

  • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby,
  • účel spracúvania ako aj jeho právny základ, ktorý vymedzuje presný okruh všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe ktorých sú Vaše osobné údaje spracúvané
  • príjemcovia osobných údajov, teda okruh osôb, ktorým môžeme v zmysle osobitných zákonov Vaše osobné údaje poskytovať, ako napríklad sociálna či zdravotné poisťovne, daňový úrad a iné príslušné úrady finančnej správy či úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • potvrdenie združenia DEUS, že neplánujeme prenášať Vaše údaje do tretích krajín,
  • doba, počas ktorej plánujeme uchovávať Vaše osobné údaje. Táto je vymedzená trvaním Vašich funkcií a po ich zániku definovaná osobitnými predpismi.

 

Súčasťou predkladaného poučenia je aj vymedzenie Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov združením DEUS, ako napríklad práva:

  • požadovať ďalšie informácie,
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,
  • na opravu nesprávnych údajov,
  • na výmaz (zabudnutie),
  • na zamedzenie spracúvania osobných údajov založenom na rozhodovaní ustanovenom výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Nakoľko združenie DEUS spracúva osobné údaje aj Vás, ako používateľov IS DCOM, dovoľujeme si Vám v predložiť všetky informácie a oznámenia tak, ako to vyžaduje čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR. Informačnú povinnosť si môžete prečítať TU.

 

S pozdravom

 

JUDr. Adam Windisch

Právnik