Časový harmonogram DCOM Časový harmonogram DCOM

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) realizuje DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) vrátane podporných aktivít „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“ od novembra 2011. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt DCOM bola uzatvorená dňa 20.09.2012. Po ukončení procesu verejného obstarávania bola dňa 07.11.2013 uzatvorená zmluva s hlavným dodávateľom, na základe čoho začali práce na dodávke a realizácii samotného diela IS DCOM.

Národný projekt DCOM sa realizuje v rámci jednotlivých aktivít:

Hlavné aktivity                          

Začiatok realizácie aktivity                                       

Ukončenie realizácie aktivity                                     

Analýza a dizajn IS

11/2013

11/2015

Implementácia IS

11/2013

11/2015

Testovanie IS

02/2014

11/2015

Nasadenie IS

05/2014

11/2015

Obstaranie HW a SW licencií                                       

11/2013

11/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

11/2011

12/2015

Publicita a informovanosť

01/2012

12/2015

 

Počas procesu implementácie projektu bude paralelne prebiehať viacero aktivít: 

  • Komunikačné služby (júl 2014)
  • Informačné služby a univerzálne podanie (august 2015)
  • Elektronické služby samosprávy (september 2015)

 

Hraničné termíny realizácie národného projektu DCOM:

  • Dátum začatia realizácie projektu: november 2011
  • Dátum skončenia realizácie projektu: december 2015

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015