Aktuality pre obce Aktuality pre obce

Mimoriadna prevádzka CallCentra počas Komunálnych volieb 2018

Vážení používatelia IS DCOM,   dovoľujeme si Vás informovať, že v deň konania Komunálnych volieb 2018 sme pre Vás mimoriadne sprístupnili CallCentrum . Naši pracovníci Vám budú k dispozícii v sobotu 10. 11. 2018 v čase od 9:00 do 21:00 hod . na tel. čísle 02 - 57 26 76 76 . V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť. Ďakujeme.   ...

K elektronickým službám sa občania dostanú aj cez mobil

Prihlásiť si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, či vybaviť prenájom hrobového miesta cez internet bude opäť jednoduchšie. K týmto, ale aj k ďalšej vyše stovke elektronických služieb samospráv, sa občania dostanú oveľa jednoduchšie než doteraz. Nebudú totiž pri každom úkone potrebovať občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, stačiť...

Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky

  Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnosti zákona proti byrokracii automaticky Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk .   Od 1. septembra začína platiť na Slovensku zákon proti byrokracii. Podľa neho už nebudú môcť orgány verejnej moci žiadať od občanov výpisy z obchodného a živnostenského registra, z katastra nehnuteľností a registra...

Memorandum o prihlásení sa k zodpovednosti dodávateľov prevádzky IS DCOM

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ v ktorom uviedlo, že k vzniknutej situácii pristupuje s plnou vážnosťou.   „Technický problém pri sťahovaní správ z ÚPVS do IS DCOM sa za obdobie november 2017 až máj 2018 dotkol 0,5 % správ. Zvyšných 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne. Problém sme odstránili...

Aktuálne údaje o systéme DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,    nakoľko sa systém neustále vyvíja, pripravili sme pre Vás aktualizovanú brožúru, ktorá zahŕňa najdôležitejšie informácie o tomto systéme.    Prajeme príjemné čítanie.  

Vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ, v ktorom uvádza:   „K vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou. Technický problém pri sťahovaní správ z ÚPVS do IS DCOM sa za obdobie november 2017 až máj 2018 dotkol 0,5 % správ. Zvyšných 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne. Problém sme odstránili...

GDPR a informačný systém DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,   dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Nariadene Európskej rady a Parlamentu GDPR spolu s novým zákonom o  ochrane osobných údajov. Nariadenie podrobne vymedzuje rozsah informácií, ktoré musí spracovateľ osobných údajov dotknutým osobám, ktorých sa spracúvané údaje týkajú, oznamovať. Jedná sa napríklad o:   totožnosť...

Pozvánka do stánku DEUS na 29. sneme ZMOS

Vážení delegáti 29. snemu ZMOS, dovoľujeme si Vás pozvať do stánku združenia DEUS na 29. sneme ZMOS , ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 24. mája 2018 vo výstavisku Incheba v Bratislave . Stánok združenia DEUS nájdete vo vedľajšej hale C.  V stánku DEUS pri dobrej káve získate aktuálne informácie a novinky týkajúce sa systému DCOM. Zároveň je pre Vás pripravená súťaž...

Nariadenie GDPR a práca v IS DCOM

Už onedlho – presne 25. mája 2018 – bude aj pre mestá a obce povinné európske Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poznáme ho pod skratkou GDPR - General Data Protection Regulation . Európska rada a parlament ho prijali 27. apríla 2016 a povinné osoby v členských štátoch EÚ dostali dvojročné...

Stanovisko MF SR a ÚPPVII k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate

Vážení používatelia IS DCOM,   v poslednom období sme od Vás zaznamenali častejšie otázky k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate vs. mandátneho certifikátu, ktoré spôsoboval nejednoznačný výklad daňového poriadku. Na základe toho sme si dovolili požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a...

Riešenie miniDCOM+ pre nezapojené obce a mestá

Vážená obec, vážené mesto, dovoľujeme si Vás informovať, že termínom 1.7.2017 uplynulo prechodné obdobie k povinnej aktivácii elektronickej schránky pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky. Očakávame, že týmto začnú vo zvýšenej miere komunikovať s Vašim úradom elektronicky. Štát povinne aktivoval elektronické schránky približne 240 000...

Elektronická komunikácia s právnickými osobami od 1. júla 2017

Vážení používatelia IS DCOM, v súvislosti s blížiacim sa termínom  1.7.2017 , kedy uplynie prechodné obdobie k povinnosti ukončiť proces aktivácie elektronickej schránky pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky - a teda tieto  začnú vo zvýšenej miere s Vašim úradom komunikovať elektronicky,  si Vám dovoľujeme zaslať aktuálne...

Informačný systém DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Vážení používatelia Informačného systému DCOM,   ďakujeme, že ste sa stali súčasťou projektu DCOM, ktorého cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Projekt je prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.    Pripravili sme pre Vás súhrnný...

Pokojné Vianoce a úspešný rok 2017

Vážení zákazníci, ďakujeme za dôveru v tomto roku, prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný rok 2017. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Sprievodca pre nastavenie číselníkov a eSlužieb

Vážená obec, vážené mesto, v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb sme pre Vás pripravili Sprievodcu pre nastavenie číselníkov , vďaka ktorému si môžete nastaviť najpoužívanejšie elektronické služby, ktoré využívajú občania na elektronickú komunikáciu. Nastavenie týchto služieb je dôležité najmä z dôvodu, že zabezpečuje potrebné naplnenie polí formulárov jednotlivých...

1. november 2016 platí

Vážená pani primátorka, pani starostka, vážený pán primátor, pán starosta,   dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, ktorá sa týka termínov zákona o eGovernmente a jeho prechodných období vo vzťahu k povinnostiam zabezpečiť výkon verejnej moci elektronicky Vás, obcí a miest.    V samospráve sa objavili viaceré zmätočné a nepravdivé výklady k...

Možnosti riešenia elektronizácie

V poslednom týždni sme na našom CallCentre prijali niekoľko dotazov na tému, či na splnenie podmienok zákona o eGovernmente postačuje len zriadenie elektronickej schránky. Keďže táto oblasť môže byť zaujímavá aj pre ďalšie obce a mestá, spracovali sme pre Vás detailnejšie vysvetlenie.  Pre porovnanie možností je potrebné zobrať do úvahy zjednodušené špecifiká „papierového“ a...

Elektronické služby prostredníctvom miniDCOM+

Vážená pani primátorka, pani starostka, vážený pán primátor, pán starosta,   od 1. novembra 2016 majú obce a mestá povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Ukladá im to zákon o eGovernmente č. 305/2013 Z. z.. Ak ešte túto povinnosť Vaša obec nemá vybavenú, máte možnosť využiť už hotové riešenie. Tým je projekt miniDCOM+. Projekt miniDCOM+ Vám pomôže...

Elektronické služby pre samosprávu a splnenie legislatívnych povinností podľa zákona o eGovernmente

Vážená obec, vážené mesto,   dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že od roku 2013 je v platnosti zákon o eGovernmete č. 305/2013 Z. z., v zmysle ktorého má samospráva ako orgán verejnej moci povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky.   Táto povinnosť platí pre všetky obce a mestá od 1. novembra 2016 .   DataCentrum elektronizácie...

Elektronická pečať a jej používanie v DCOM

Vážená obec, vážené mesto, sme radi, že ste súčasťou národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorého cieľom je pomôcť obciam a mestám splniť požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Podstatou tohto zákona je zavedenie elektronickej komunikácie občanov a podnikateľov so samosprávou i samotnej verejnej moci medzi sebou. Nakoľko sa v poslednej...